注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

laoshiguowenzhe的博客

2015年9月兴盛丽景一年级三班

 
 
 

日志

 
 

六年级上册语文词语盘点拼音1-8单元填空  

2014-10-05 14:15:08|  分类: 语文试卷 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

六年级上册语文词语盘点拼音

第一单元 词语盘点

qīng shuǎng  yín sòng  chàng hè    pù bù    dǒu qiào   tǐng bá

(           )      (             ) (            ) (         ) (            )         

shēn qū    jīng zhì    yùn hán     ào mì     xiá kè     jìng mì

(           ) (           ) (            )  (           ) (          )         

zhuī suí   xiǎo xiàng   qiào lì    hōng kǎo   yīn yùn    yǎn zòu
(           ) (             ) (           )(              ) (            )
       

tàn suǒ   qín miǎn    màn yóu  qīn wěn    dé gāo wàng zhòng
(           ) (           ) (             )(           ) 
                           

jīn jīn lè dào   bié yǒu shēn yì   zuǒ chōng yòu zhuàng

(                 )   (                      )   (                           )

 yì wèi shēn cháng   páng rán dà wù    xíng sè cōng cōng 
(                       )      (                        ) (                       )

shén      yōu yǎ    biàn rèn   qīng xīn   huān yuè   qīng cuì

(          ) (           ) (            )   (           ) (             )          

níng jù   è zuò jù   qí miào    wú bǐ    bù jū yì gé   nián guò huā jiǎ
(          ) (          ) (           ) (          ) (               ) (                 )

第二单元 词语盘点
 jié chū   xiū zhù    shè jì    shī gōng    zǔ náo    kòng zhì

(          ) (         ) (           ) (           )    (          ) (         )
 hōng dòng   jiān jù   yì rán    chǎn píng    miǎn lì      è liè

(              )    (        ) (        ) (               ) (           ) (           )

 ní jiāng    chà dào    zhēn zhì   bì miǎn   méng lóng  qī liáng
(           ) (            ) (            ) (            ) (              ) (           )

 yǐn yòng   qiáng liè   jū yōng guān   xuán yá qiào bì

(            ) (             ) (                )     (                  )

 kuáng fēng nù háo   rě rén jī xiào  qǐn bù ān xí    sī cháo qǐ fú

(                          ) (                   ) (                  ) (                  )

kě jiàn yì bān    kān cè    tiáo jié    chén mèn   fēn xiǎng   fú yǎng
(                   )  (         ) (          )   (             ) (            ) (           )
    

chūn jié     rè liè      gāng jìng  lǐng lǜe   fù sū   xiān qū   mí liàn

(          )   (        )   (            ) (         ) (          ) (         ) (        )

zhuāng diǎn  jīng tàn  bì kōng    rú xǐ     bō tāo qǐ fú  shuǐ luò shí chū

(            )     (          ) (         )  (         ) (                 ) (                    )

第三单元 词语盘点
 shū shì    bǎn  mián qiǎng  bào yuàn  qīng tīng  xiān qǐ

(           ) (          ) (              ) (             ) (            ) (          )

 kuí wú        dǎo méi   yán sù   yōu lǜ   shén shèng
(          ) (          ) (           ) (         ) (           ) (            )
yōu yōu  zhuāng zhòng    yí shì   bào qiàn    liū zǒu    jiè yì

(          )    (               )    (          ) (           ) (          ) (        )
 zhuī wèn  huāng táng  shēng wàng   gē shě   shī lín lín
(            )   (             ) (                ) (           ) (               )
 xīn jīng ròu tiào  zì yán zì yǔ   zì zuò zì shòu   féng féng bǔ bǔ

(                      ) (                  ) (                    ) (                     )

 dà chī yì jīng    cán jí   shòu xuē  kuān hòu  zhāng huáng  jié lì
(                   ) (          )  (           ) (            ) (               ) (          )

tài rán  qiǎng zhì  máng rán  quàn zǔ    jiāo huáng    zháo mí  

 (         ) (          ) (            ) (           )   (          )      (          )

  xiū lǐ  rú yuàn   liú lián      wàng fǎn  shēn wú fēn wén  liū zhī dà jí

(        ) (         ) (            ) (             ) (                       )  (               )

 shí zhǐ lián xīn   nù mù yuán zhēng   xìng gāo cǎi liè  nài xīn

 (                  )     (                      )      (                  )           

 

第四单元 词语盘点
yáo wàng  jīng yíng  zī yuán  kuàng wù  ēn cì  jié zhì   kū jié  

(      ) (       )  (     )  (      )  (   )  (    )  (    )

làn yòng  wēi xié  zhǐ wàng  shè xiǎng  yí mín  pò suì   mù dǔ
(      ) (      ) (       )  (      ) (      ) (     )  (     )

shèng jié  jùn mǎ   xióng yīng  chán chán  huí dàng     rùn 

(      ) (       ) (       )   (       )  (      )  (       )

sōng zhī  bǎo guì   zī yǎng   yīng ér   juàn liàn  hé ǎi kě qīn  

(       ) (       ) (       ) (       ) (      ) (           )
shǎn shǎn fā guāng  zàng lǐ  zhǔ chí  yǔ diào  bēi jù     zhì lǐ

(              )  (    )  (     ) (     )  (       )(       )

guī    dàng yàng  lǐng wù   tāo tāo bù jué    yí xiè qiān lǐ

(       )(          ) (       ) (           ) (              )
fēn zhì tà lái  shì wài táo yuán  cóng tiān ér jiàng    shàn dài

(         ) (              ) (             )    (       )
fēng yǔ tóng zhōu  shēng mìng chuí wēi

 (            )              

第五单元 词语盘点
chú fáng  cì wei   chù sheng   yí tǐ   wǎn lián  zhì jìng   ài fǔ

(      )(       ) (       ) (      ) (        )(      ) (      )
tuán jù   qíng jié   jì xing   bǎo cún   yīn àn   dī wēi   hán yì

(       )(       ) (       ) (      ) (        )(     ) (      )
shēn ào  xiáng xì   kū shòu  shì shì  wén zhāng  ké sou

(      )(       ) (       ) (      ) (        )(       )

 míng huǎng huǎng  shī shēng tòng kū  hú lún tūn zǎo

(               ) (               ) (            )
zhāng guān lǐ dài  mǎ mǎ hu hǔ  huǎng rán dà wù  běi fēng nù háo (             ) (           ) (            ) (             )

 cōng cōng máng máng   bǎo jīng fēng shuāng  yīn qín   shī yè
(                   ) (                 ) (     ) (       )

jiǒng xiāng  hòu shi   miáo tou   miàn kǒng   qīng shì  dǒu rán

(        ) (       ) (        ) (         )  (        )(       )

jiān kǔ   ruǎn mián mián  niú máo xì yǔ     jié jié ba bā  

(     )  (          )   (           )   (           )

第七单元 词语盘点
sù liào   bǐng gān  jié zòu   yuè pǔ   jí xiáng    qǐ pàn  

(     )  (     )  (     )  (      )  (      )  (     )

rì kòu   huá guì   yīng wǔ   qì gài   shāng gǎn  cāng máng 

(     )  (     )  (      )  (     )  (      )  (      )  

yì yáng dùn cuò  xiāng yī xiāng suí  jiāo zào bù ān  juān kè 

 (          )  (              ) (          )  (      )

jiǔ bié chóng féng  héng zāo bú xìng   zhèn ěr yù lóng

(            )   (            )   (           )   

yù xuè bó shā     shí bēi jí sù    màn bù jīng xīn   xián guàng
(            )  (           )  (            )  (         )

chǔ bèi    gān cuì   shī zōng    lěng qīng qīng   zhī jué 

(      )   (      )  (       )  (         )    (     )

yuán gù   àn dàn  xiāo shòu  kōng luò luò  kū xiào   bù dé
(      )  (     ) (       )  (       )   (     )  (     )

guāng tū tū  qiān fāng bǎi jì  zhí gōu gōu   bù gān luò hòu   

(        )  (         )   (         )   (          )  

cháng tú bá shè   dà yáo dà bǎi   wú yǐng wú zōng 
(           ) (            ) (               )

 

第八单元 词语盘点
pú xiě   yōu jìng   là zhú  shī míng  chún shǔ  

(     ) (       ) (       ) (       ) (       )

qín jiàn  táo zuì   sū xǐng   fēi bēn   jì lù   lái yīn hé

(     ) (      ) (       ) (       ) (      ) (       )

shà shí jiān  mòshēng   qīng yōu   fù yuē    zhuō mō

(       )   (      )  (       )  (     )   (      )

wēi bō lín lín  tàn fǎng  jiāo shè    fēng cǎi   dàn yǎ

(         )  (      )  (      )  (      )  (      )

chèn tuō  huàn jué  shēn yuǎn   jiàng shēng  mó fǎng 

(      ) (       ) (         ) (          ) (        )

shēn duàn  zào jiù   kàng yì   fēng dù  liàn jiù   yì lì

(      ) (       ) (       )  (     )  (     )  (     )
yǒu zhāo yí rì   dà yáng bǐ àn   bù jiě zhī yuán   àn wú tiān rì

(          )  (           )  (           )  (          )
yǎn mào jīn xīng  yì fǎn cháng tài  wéi suǒ yù wéi  shǔ qù hán lái

(           )  (          )    (          )  (         )
bú zài huà xià   qiè qiè sī yǔ   wú yán yǐ duì  diāo liáng huà dòng 

(          )  (          )  (          )  (            )
qiǎo duó tiān gōng    dú jù jiàng xīn    yǐn rén rù shèng

 (           )    (              )   (            )

 gǔ sè gǔ xiāng     yú yīn rào liáng     bú luò kē jiù
(           )    (              )   (            )
yǎ sú gòng shǎng   měi bú shèng shōu   kuài zhì rén kǒu

(           )    (              )   (            )

qǔ gāo hè guǎ      miào bǐ shēng huā    yáng chūn bái xuě 

(            )   (              )   (            )

bǐ zǒu lóng shé      bù tóng fán xiǎng      bié jù yì gé

(            )     (             )    (           )

bǎi zhé bù huí    yá yá xué yǔ     dà bìng xīn yù

(           )   (           )          

 

  评论这张
 
阅读(315)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018