注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

laoshiguowenzhe的博客

2015年9月兴盛丽景一年级三班

 
 
 

日志

 
 

五年级下册词语盘点看拼音写词  

2014-06-05 12:23:10|  分类: 语文生字词 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

五年级下册词语盘点看拼音写词

一单元词语盘点

gāo gē    lǜ tǎn    róu měi    xuàn rǎn     gōu lè    dī yín    mǎ tí

 

qí lì     huí wèi   sǎ tuō     yū huí       jí chí    qīng xī    jiè shào 

 

lǐ mào    jū shù     xiū sè    shuāi jiāo    tiān yá  xiàn rù    xīn jiāng 

 

rè hū hū    yí bì qiān lǐ   cuì sè yù liú    jīn piāo dài wǔ    fǔ mō   chā zuǐ

 

hún huáng yì tǐ    gǔ pǔ     diǎn yǎ    chù lì    róng zhuāng    fēn biàn 

 

shǒu hòu   tuó niǎo   bǐ shǒu   shāng mào   zhī mɑ   yāo ráo   chěng xiōng

 

sī chě  xiào lǜ   guàn tōng   xià mǎ wēi   jīng shéng bǎo mǎn    zhēng níng

 

měi lún měi huàn     yín zhuāng sù guǒ       yán zhèn yǐ dài    méi tǐ  jī xiè  

 

shǐ liào bù jí       bēi shuǐ chē xīn       fèi qǐn wàng shí   wēi é   kāi záo 

 

二单元词语盘点

mù tóng   suō yī   jī lóng   lián peng   zhān mào   xiè méi   lí mǐ  pò hài

 

jǔ jué    jiāo cuò    yòu zhì    shā mò    jì mò     mián ǎo    qū zhú  

 

tuó róng   páo zi   shǎ shì   pēi tāi   huò huàn   huá xiáng   xìng kuī   

 

shuāng bì    tiān fù   táo qì    fáng ài    qǐ zhǐ    chī mí   xiū kuì 

 

suí xīn suǒ yù       yùn zhuǎn zì rú        jiǎo jìn nǎo zhī      shuǐ mò huà 

 

mà zhɑ      yīng táo       bàng ké      xiā nào       wō guā   chéng chè

 

shuǐ piáo        kùn jiǒng     huā bāo    róu ruǎn   yí dòng bú dòng

 

liǔ xù      xuān nào         shū zhuāng         yuán gǔn gǔn

 

三单元词语盘点

wǔ rǔ     wēi fēng     ǎi xiǎo    lěng xiào   wéi nán   fù zé   liǎo rú zhǐ zhǎng

 

guī ju    zhāo dài     qiú fàn     chū xi       dà chén    bù xī dài jià

 

gān jú    dào zéi    qǔ xiào      xiào xī xī      péi bú shi   wán hǎo wú sǔn

   

shí huà shí shuō       miàn bù gǎi sè        ān jū lè yè   jiě shì  

 

四单元词语盘点

zhàn yì    fēng suǒ    zàn shí    xiāo yān    qíng yì    è hào   wú biān wú yá

 

gāng qiáng   dà sǎo   lán zi   páo xiào   kuáng bēn   níng xiào   fàng qì

 

yōng dài    qīng shòu    shā yǎ    fàng sì    bào zi   shēn yín   hóng xiù

 

xiōng táng     chān fú    luàn hōng hōng     xuě zhōng sòng tàn   chōu yē

 

jì diǎn    tóng guī yú jìn   shēn qíng hòu yì   shì bù kě dāng   cū cāo  shōu liǎn

 

diē diē zhuàng zhuàng   quán gǔ   liǎng bìn   bān bái   táng cí  gē dɑ

 

xià xún    mù juān    shuǐ bèng    chóu qí   diān bǒ    jié zòu  hūn mí bù xǐng

 

cù yōng      sù yíng dì  qīng kē miàn   xǐ chū wàng wài     rè qì téng téng 

 

yǎn yǎn yì xī   pò bù jí dài   xīn xīn kǔ kǔ   yì shēng bù kēng   yán lì

 

五单元词语盘点

zhào jí   shāng yì  yǔn nuò   lóng zhòng   yuē dìng  sī zì  màn zi  tàn tīng

 

dǎn qiè   tuī cí   jù jué   néng nɑi   zhū wèi   dù jì   chí yán   tuī què

 

diào dù   shuǐ zhài   léi gǔ   nà hǎn   zhī yuán  chéng xiàng   dū du

 

hé shì bì       jūn lìng zhuàng       wú jià zhī bǎo   tóng xīn xié lì

 

lǐ zhí qì zhuàng     wán bì guī zhào     gōng wú bú kè

 

zhàn wú bú shèng     fù jīng qǐng zuì     xiàn qī   xià hu  bèng liè   bì shǔ

 

zì yǒu miào yòng   shén jī miào suàn   guǐ jì   pī lì   sū ruǎn   líng tōng

 

kǎi shū   zào huɑ   jiā dàng   wán liè   gōng nǔ shǒu

 

liàng liàng qiàng qiàng   míng míng lǎng lǎng   xǐ bú zì shèng

 

tiān zào dì shè     shēn tóu suō jǐng     zhuā ěr náo sāi

 

七单元词语盘点

pò zhàn    gū dōng    zhí zi    chuān suō    láng zhōng

 

xí fù    huī huáng    miáo tiao    fēng sāo    dǎ liang

 

biāo zhì   qì pài   zǔ zong   kě lián   shǒu jí yǎn kuài

 

jīng shén dǒu sǒu   bǎng dà yāo cū   liǎn shēng bǐng qì

 

fàng dàn wú lǐ   zhuǎn bēi wéi xǐ   shuā jiāng   pì gu

 

shī fu    bāo fu   tòu liang    qīng shuǎng    xián jiē

 

sōu suǒ    wēi yán    lòu xiàn    fā zhèng    fā shǎ

 

mó lì    tōng róng    kè bó    chāo piào    wǔ duàn

 

róng yán    jiǒng kuàng    kuò lǎo    niǎn pǎo    yǎ zhì

 

kǎo jiu           bàn xìn bàn yí          xìng zhì bó bó  

 

miào bù kě yán                         shí quán shí měi

 

八单元词语盘点

tiān xìng   yǔ zhòu   zhēn qiè   jǐ liang   xiǎo tǐng   chuán shāo

 

chuán cāng    bǎo mǔ    dǎo gào    huá xiào   tíng bó   wēi ní sī

 

jiā jiā hù hù   wǎn ěr yí xiào   huā tuán jǐn cù   chà zǐ yān hóng

 

yìng jiē bù xiá         nài rén xún wèi        zòng héng jiāo chā

 

cāo zòng zì rú       shǒu máng jiǎo luàn     yōu xián    sōng chí

 

àn mó    gān gà    shēn shì    qìng fēn    gǎn rǎn    bèn zhòng

 

táo zuì    bān lán    chì rè    zhàn lán    chōng pèi    shuò dà

 

huǒ jù    jù mǎng    shèn tòu    líng tīng    mù shǔ    qiáng hàn

 

cū guǎng      gōu huǒ         shú shì wú dǔ        bīn bīn yǒu lǐ

 

chōng fēng xiàn zhèn       piān piān qǐ wǔ      yáo tóu huàng nǎo

 

fán huā sì jǐn            hán qíng mò mò             dà bǎo yǎn fú

 

mù bù xiá jiē

 

 

 

  评论这张
 
阅读(196)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018